Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
10:14
2282 933e 500
Reposted frombiru biru vianastypsychotic nastypsychotic
10:13
Reposted fromshakeme shakeme vianastypsychotic nastypsychotic
10:13
10:13
4849 abd3 500
Indonesia
10:10
4321 4c7e 500
Reposted fromrebeca-jesrel rebeca-jesrel viacalineczka calineczka
10:10
2026 a35b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaohhmarigold ohhmarigold
10:07
1496 c918
Reposted fromstylte stylte viakarmacoma karmacoma
10:06
8030 eb81
Iceland - Midnightsun at Snæfellsnes peninsula - André Meinardus
19:01
7460 7516
Reposted frommartynkowa martynkowa viakarmacoma karmacoma
15:27
3688 f87d
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viasensation sensation
15:23
15:16
15:14
5114 5765
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viawrazliwa wrazliwa
15:05
1965 cb5c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmacoma karmacoma
15:04
2369 1a66
Reposted fromkarmacoma karmacoma
15:03
8185 8939 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawrazliwa wrazliwa
15:03
1942 0ca4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
15:00
2663 b80e 500
Reposted fromwestwood westwood viawrazliwa wrazliwa
14:57
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka viastonerr stonerr
14:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl